De Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs verplicht de instelling van een Medezeggenschapsraad (MR). MR van IKC de Regenboog bestaat uit drie teamleden en drie ouderleden. Bevoegdheden en werkzaamheden van de MR zijn door de wet geregeld (WMS) en vastgelegd in het reglement medezeggenschap. De MR komt ongeveer 7 keer per jaar samen.
De MR richt zich voornamelijk op beleidszaken en is hierover in gesprek met de directie van de school. Op vele beleidsgebieden heeft de MR advies- en of instemmingsrecht. Deze gebieden zijn vastgelegd in de wet WMS. Twee afgevaardigden vanuit de school (één ouder en één teamlid) hebben daarnaast ook nog zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting ATOS. In de GMR zitten afgevaardigden vanuit de drie scholen die onder onze stichting ATOS vallen.
De MR heeft als visie het actief en beleidsmatig meedenken, om zo op een positieve en constructieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. Wilt u meer weten over onze activiteiten bekijk dan hier onze documenten waaronder de notulen, Jaarplan en Jaarverslag.

De MR is altijd te bereiken via e-mail: mr.regenboog@stichtingatos.nl
Ook kunt u natuurlijk een van de MR leden persoonlijk benaderen! Op deze pagina ziet u onze leden.

Vergaderdata MR 2022-2023
Dinsdag  21 september 2022
Maandag 14 november 2022
Dinsdag 24 januari 2023
Donderdag 30 maart 2023
Maandag 22 mei 2023
Dinsdag 20 juni 2023