Als school vinden wij het erg belangrijk om goed samen te werken met u als ouder/verzorger. Wanneer school en ouders/verzorgers goed samenwerken geeft dit ruimte voor een kind om zich verder te ontwikkelen. Daarom hebben wij bij de start van het schooljaar ook kind-ouder-leerkracht gesprekken waarbij kinderen vanaf groep 4 ook aanwezig zijn.
Ook vinden wij het als school erg belangrijk om u goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de school, dit doen wij middels de nieuwsbrief ‘Boogletter’ en groepsinformatie wordt gedeeld via ‘Parro’.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u als ouder/verzorger mee kan denken over diverse onderwerpen en kan participeren in diverse werkgroepen. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar vragen wij dan ook vaak om input vanuit u als ouder/verzorger, daarnaast vindt er eens in de twee jaar een oudertevredenheidsonderzoek plaats. Ook kunt u zitting nemen in de medezeggenschapsraad of ouderraad of bij festiviteiten helpen als hulpouder.
Samen geven wij kleur aan onze Regenboog en dragen we zorg voor de ontwikkeling van onze kinderen.