Bij een ondernemende school zoals de Regenboog, zijn er het hele jaar door allerlei activiteiten in en rond school waarbij de hulp van ons, ouders, onmisbaar is. De Ouderraad organiseert deze ouderparticipatie in overleg met het team in de vorm van werkgroepen. De Ouderraad is een deelraad van de Medezeggenschapsraad en functioneert als klankbord van ouders en leerlingen en heeft een signalerende taak naar MR en directie. Daarnaast kennen we groepscontactouders die een brug vormen tussen de ouder en de leerkracht in de vorm van ondersteuning, begeleiding, coördinering en signalering in de breedste zin van het woord. Dit met als doel bij te dragen in de belangenbehartiging van de leerlingen van onze school. Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt en effectief mogelijke communicatie waardoor we zoveel mogelijk proberen de ouderraadsleden ook als groepscontactouder te laten fungeren. Ook hebben we voor ouders die alleen incidenteel willen helpen een rol weggelegd als hulpouder. Zoals ongetwijfeld bekend, hebben we vaak veel hulp nodig om de activiteiten te begeleiden. Ouders worden minimaal 4 weken voor de activiteiten benaderd om als hulpouder te komen helpen. De bedoeling is om al concreter aan te geven hoe, wat en wanneer je hulp noodzakelijk is en zo de drempel om te komen helpen te verlagen.

De ouderraad bestaat bij voorkeur uit ouders die kinderen in groep 1 t/m 8 hebben. Zou u graag als ouder een rol willen spelen in de ouderraad, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen.

Omschrijvingen van doel, taak en bevoegdheid in de officiële statuten

De ouderraad heeft tot doel
Het behartigen van de belangen van de ouders, van de aan de school ingeschreven leerlingen en het bevorderen van een goede samenwerking tussen deze ouders enerzijds en de directie en leerkrachten anderzijds en, zo nodig, bij het bevoegd gezag. 

De ouderraad heeft tot taak

  1. een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen;
  2. de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen;
  3. te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;
  4. activiteiten te ondersteunen en mede organiseren, zoals evenementen voor en door de leerlingen;
  5. te functioneren als eerste achterban namens de ouders;
  6. de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de directie en bij het schoolbestuur.

De ouderraad is bevoegd

  1. gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad over die zaken die ouders in het bijzonder aangaan;
  2. de vertegenwoordigers in de medezeggenschap te adviseren over hun stemgedrag ten aanzien van voorstellen van de directie en het schoolbestuur;
  3. naar de directie of het schoolbestuur op te treden ter vertegenwoordiging van de ouders zonder dat hierdoor aan hun individuele rechten en plichten tekort wordt gedaan;
  4. het vaststellen, innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage in het belang van de aan de school ingeschreven leerlingen.

De notulen zijn voor belangstellenden op te vragen via ouderraad.deregenboog@stichtingatos.nl

Vergaderdata ouderraad 2023 – 2024 
 
13 september 
11 oktober 
29 november 
17 januari 
6 maart
24 april
3 juli