De Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs verplicht de instelling van een Medezeggenschapsraad (MR). MR van IKC de Regenboog bestaat uit drie teamleden en drie ouderleden. Bevoegdheden en werkzaamheden van de MR zijn door de wet geregeld en vastgelegd in het reglement medezeggenschap (WMS). De MR komt ongeveer 7 keer per jaar samen. Er sluit ook een afgevaardigde van de ouderraad aan.

De MR richt zich voornamelijk op beleidszaken en is hierover in gesprek met de directie van de school. Op vele beleidsgebieden heeft de MR advies- en of instemmingsrecht. Deze gebieden zijn vastgelegd in de wet WMS. Twee afgevaardigden vanuit de school (één ouder en één teamlid) hebben daarnaast ook nog zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting ATOS. In de GMR zitten afgevaardigden vanuit de drie scholen die onder onze stichting ATOS vallen.

Vergaderdata MR 2018-2019
Maandag 8 oktober 2018
Dinsdag 11 december 2018
Dinsdag 12 februari 2019
Donderdag 18 april 2019
Maandag 3 juni 2019
Woensdag 26 juni 2019 – aansluitende borrel met de OR

De vergaderingen van de MR zijn vanaf 20.30 uur openbaar, wanneer u wilt aansluiten als toehoorder kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar de MR. Notulen van de vergaderingen zijn op deze website te lezen.

De MR is altijd te bereiken via e-mail: mr.deregenboog@outlook.com